Katavi accommodation

Katavi Safari Camp          5 Star     US$395